X
تبلیغات
زولا

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

با تأکید روی نیاز و حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته افغانستان، احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان و آزادی مطبوعات و با در نظرداشت وضعیت حاکم در منطقه همکاریهای استراتژیک با ایالات متحده که یک همکار استراتژیک نظام و مردم افغانستان می باشد بمنظور تأمین امنیت اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور ضرورت پنداشته می شود.
امضای سند همکاریهای استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در همنوایی با منافع ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. چون با امضای این سند؛ امنیت سیاسی و نظامی افغانستان در منطقه تأمین می شود.
سفارش اعضای جرگه این است که حکومت افغانستان باید خطوط اساسی ذیل را در تمام انواع گفتگو بخصوص در چارچوب مذاکرات استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در نظر داشته باشد:

1 . به مقدسات دینی فرهنگ و عقاید مردم افغانستان بدون هیچ کوتاهی احترام بگذارند.
2. به استقلال کشور افغانستان احترام بگذارند.
3. قوانین افغانستان احترام و رعایت گردد.
4. سازمان ملل باید افغانستان را همکاری نماید
5. سند همکاریهای استراتژیک تدوین و به سه زبان دری پشتو و انگلیس نوشته و در شروع آن بسم الله الرحمن الرحیم تدوین گردد.
6. رهبری تمام عملیات ها باید به رهبری افغانها باشد و از هر نوع عملیاتهای خودسرانه و بدون هماهنگی جلوگیری نمایند. و به حاکیت ملی افغانستان احترام بگذارند.
7. بدون داشتن مجوز وارد خانه های مردم ملکی نشوند.
8. زمان انفاذ پیمان استراتژیک به زودترین فرصت ممکن و بعد از امضای سند شروع گردد.
9 در شرط سند موافقت همکاری استراتژیک بین امریکا وافغانستان به صورت اجرایی مشخص باشد.
9. امریکا تعهد نماید که به ساختارهای موازین حکومت افغانستان خاتمه داده و نهادهای رسمی را در پیشبرد کارهایشان همکاری می نماید.
10. با دایمی بودن پایگاههای نظامی در افغانستان حکومت افغانستان مخالف است.
11. امریکا نمی تواند در امور مربوط به شورای ملی ساختارهای سیاسی و امور قضایی افغانستان مداخله نماید و یا در خاک افغانستان زندان داشته باشد و تمام مسئولیت و تمام زندانیان به حکومت افغانستان سپرده شود.
12. امریکا تا زمانی که در افغانستان است از امکانات هوایی خود با افغانستان همکاری داشته باشد.
13. در قسمت احیا تعلیم و تجهیز قوای هوایی اقدام عاجل نماید.
14. زندانهای افغانستان به دست خود مردم افغانستان سپرده شود.
15. باید در مورد اماده ساختن بورسیه ها و تحصیلات عالی در رشته های مختلف تعهدات مشخص داشته باشد.
16. تا زمانیکه تجهیزات نیروهای افغان کامل نشده است باید امریکا همکاری داشته باشد.
17. برای حصول اطمینان باید سند استراتژیک در سازمان ملل متحد ثبت گردد.
18. سند اسراتژیک در شورای ملی تصویب شود.
19. در سند باید ذکر شود در صورت حمله دیگر کشورها امریکا باید در کنار افغانستان از افغانستان دفاع نماید.
20. سند این پیمان باید در برابر تمامی کشورها واضح و مورد تصویب باشد.
21. باید ضمانت کند افغانستان به یک صحنه رقابت سیاسی تبدیل نمی شود
22. ایجاد فشار بر کشورهایی که باعث فرستادن تروریست در افغانستان می شوند.
23. سند همکاریها باید توسط متخصصین ارزیابی وتحلیل شود.
24. امریکا باید تضمین کند که در راستای صلح و ثبات همکاری داشته باشد.
25. افغانستان و امریکا به صورت مساوی حق فسخ سند همکاریها را داشته باشد.
26. مدت این قرار داد باید به مدت 10 سال باشد و بعد از آن دوباره تمدید شود.
27. با امضای این سند اسنادی که در دوره حکومت اول و دوره انتقالی بسته شده بودند لغو شود.
28. امریکا در صورت وجود تهدید از دیگر کشورها بر افغانستان باید حمایت خود را از افغانستان انجام دهد.
29. ایالات امریکا بنا به درخواست خود افغانها، افغانستان را در دفع تجاوزات خارجی همکاری نمایند.
30. بعد از بسته شدن قرارداد از هر گونه دخالت در این پیمان جلوگیری شود.
31. نیروهای نظامی امریکا در تاسیسات نظامی شان زیر بیرق افغانستان زنده گی نموده و  به قانون اساسی کشور احترام بگذارند.
32. مجرمین امریکایی باید در خود افغانستان و تحت قانون اساسی افغانستان محاکمه شوند.
33. امریکا باید زمینه آن را مساعد بسازد تا حکومت افغانستان بتواند از سرحدات خود حفاظت نماید.
34. در صورت تجاوز دیگر کشورها به افغاستان امریکا باید از افغانستان حمایت کنند.
35. سند همکاریهای استراتژیک با امریکا در حد یک پیمان و موافقت نامه باشد.
36. امریکا باید در مورد از بین بردن کشت خشخاش در افغانستان همکاری داشته باشد.
37. تعداد و نوعیت تاسیساتی را که امریکا خواستار داشتن آنها هست را هم اکنون تعیین نماید.
38. امریکا باید در راستای تامین اسلحه به نیروهای افغانی همکاری داشته باشد.
39. ترجیح داده شود که این تاسیسات در نزدیکی سرحدات افغانستان با کشوهای همسایه به خصوص با کشورهایی که برای افغانستان تهدید حساب می آید احداث شود.
40. احداث تاسیسات نظامی امریکا باید در مناطق به دور از سکونت باشد و در احداث بندهای آبی و برقی همکاری نمایند.
41. امریکا نمیتواند از این تاسیسات برای تقویت مخالفین حکومت استفاده نماید.
42. در صورت خسارت دیدن افغانستان امریکا همکاریهایی باید داشته باشد.
43. در مورد کمک های مالی امریکا باید تعهدات مشخص و زمانبندی شده از جانب آن کشور مشخص شود.
44. امریکا این حق را ندارد تا از خاک افغانستان سوء استفاده را انجام دهد.
45. روند ساختن زیربناها در افغانستان توجه زیاد شود.
46. بودجه نظامی افغانستان از طرف امریکا تامین شود.
47. با در نظر داشت موقعیت حساس افغانستان در راستای رشد ظرفیتهای ترانسپورتی همکاریهای بیشتر داشته باشد.
48. در مورد اقتصاد افغانستان باید همکاریهایی در حدود 50 درصد باشد.
49. در قسمت دادن قرضه ها به سکتور خصوصی همکاری نماید.
50. امریکا حق استفاده غیر قانونی از زیربناهای افغانستان را ندارد.
51. امریکا باید افغانستان را در عرصه رشد و انکشاف صنعت حمایت جدی نماید.
52. امریکا باید مواد کیمیایی و هستوی افغانستان را تامین کند.
53. امریکا باید در راستای صنعت افغانستان را حمایت نماید.
54. در تمامی مواردی که افغانها نیازمند می شوند امریکا از هر لحاظ باید حمایت کند.
55.صلح یک امر اللهی و نیاز مبرم مردم افغانستان است به ادامه آن تاکید میشود ولی خواستار تغییر در آن هستیم.
56.تعقیب عاملین شهادت استاد ربانی و بقیه راه پروسه صلح را به جدیت ادامه بدهند.
57. راه صلح که استاد شهید ربانی جان خود را فدای آن کرد ادامه داده و فاصله میان مردم و دولت کمتر شود.
58.باید از پاکستان خواسته شود تا عاملین ترور و حملات تروریسی را به چنگال قانون بدهند.
59.در صورت عدم کامیابی این نهاد از جامعه بین المللی خواسته میشود تا برای بررسی این موضوع یک هیئت عالی رتبه را از جانب خود تعیین نماید.
60.باید بر کشورهای همسایه فشار بیاورند تا فعالیتهای تروریستی را محدود بسازند.
61.دولت ما باید در راستای تشخیص عوامل پوستن هموطنان به مخالفین کار جدی انجام دهد.
62.ایجاد رابطه با بزرگان در جهت ایجاد صلح.
63.دولت زمینه تعلیم و تربیه عالی رادر سطح کشور مهیا سازد تا فرزندان ما به کشورهای دیگر نروند و شکار تروریزم قرار نگیرند.
64.به کارگیری اشخاص با تجربه در جهت پیشبرد روند صلح.
65.در تشکیل شورای عالی صلح بازنگری صورت گیرد و برای یک شخص نباید چندین وظیفه مهم داده شود.
66.رییس شورای صلح باید بودجه ای مشخص را تعیین نمایند.
67.جریان مذاکره با مخالفین باید بر اساس تحلیل های همه جانبه از واقعیت های عینی اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه صورت گیرد.
68.اشخاصی که مورد مذاکره قرار میگیرند باید مورد قبول و مشخص باشند.
69.مذاکرات فقط با مخالفینی صورت بگیرد که از قبلا هویت افغانستانی داشته باشد.
70.با توجه به اینکه تمامی منابع اختلاف از پاکستان سرچشمه میخورد باید مشخص شود انگیره شخص مذاکره کننده چه می باشد.ترور است یا واقعا مذاکره.
71.ما از کشورهای همسایه و منطقه می خواهیم که رقابت برای نفوذ در افغانستان را با استفاده از وسایل بی ثبات کنار بگذارند و به جای آن در همکاری
صادقانه و نزدیک که خیر و صلاح در ان است مردم افغانستان را کمک نمایند و دولت افغانستان در این راستا فعالیت جدی نمایند.
72.ایفای نقش علما در ولایات و ولسوالی ها در رابطه با پیشبرد این روند موثر باشد
73. ما از مسئولین دارالاناشای کمیسیون آمادگی برای تدویر لویه جرگه میخواهیم تا مجموع سفارشات کمیته های کاری را در اختیار دولت و شورای عالی صلح بسپارند تا تدابیر مشخصی را روی دست بگیرند.
74.تامین امنیت افرادی که در این روند همکاری دارند
75.حکومت افغانستان برای دست یافتن به صلح دایمی و دریافت راه حل سریع برای حل معضلات امنیتی باید با جمهوری اسلامی پاکستان به گفتگوی جدی بپردازند.
76.امریکا و افغانستان باید در رابطه با روند صلح با افسران ارشد گروه طالبان مذاکره جدی نمایند.
طبقه بندی:
ارسال توسط نظری
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ